ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, υποσταθμών.
Γεννητριών, μεταλλικών κτηρίων, βιοτεχνιών.

Επίσης αναλαμβάνουμε τις βλάβες των ανωτέρω εγκαταστάσεων